Wij gebruiken zowel eigen cookies als cookies van derden om onze website te kunnen analyseren en uw gebruikservaring te verbeteren op basis van uw interesses. Door te blijven navigeren, gaan wij ervan uit dat u onze cookies accepteert. U kunt de instellingen wijzigen of meer informatie bekijken.

De eigenaar van deze website en dienstverlener met betrekking tot de gegevens is EMAILING NETWORK EUROPE, SL (hierna ‘EMAILING’ genoemd), CIF. B64649957 (btw-nummer), ingeschreven in het handelsregister van Barcelona, Tomo 39881, Folio 0104, Sección General, Inscripción 1ª. We zijn gevestigd op het volgende adres: Carrer Pau Claris 134 in Barcelona (postcode: 08009), Spanje. Telefoon: 0034 934 673 626 Contacto

EMAILING behandelt de gegevens namens EMALING NETWORK SARL, gevestigd op het volgende adres: 16 RUE DU DÔME 92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FRANKRIJK). Register SIREN: 494084395 - NIC: 00016. Ingeschreven registers Nº 1697620 bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés op 27 mei 2015, (CNIL)

EMAILING NETWORK SARL verwerkt de gegevens die het verzamelt via zijn geregistreerde merken: CLICPLAN, OFERTING EN COUPONANDGO.

 1. Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen het toegestane gebruik van deze website, die ClicPlan gratis ter beschikking stelt van internetgebruikers en waarvoor geen voorafgaande inschrijving of aanmelding vereist is. Om gebruik te maken van onze services, is het echter nodig zich aan te melden.

Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dient u deze website te verlaten.

 1. Gebruikers van ClicPlan

ClicPlan stelt de gebruikers via deze website dit formulier ter beschikking waarmee ze zich kunnen inschrijven voor het ontvangen van promoties en aanbiedingen van derde partijen en het deelnemen aan diverse aanbiedingen en verlotingen die door ClicPlan en zijn partners georganiseerd zijn.

De inhoud van de door ClicPlan aangeboden service bestaat erin dat de gebruiker de kans wordt geboden om via deze website en via de per e-mail verstuurde reclame en informatie, deel te nemen aan diverse promoties, aanbiedingen, verlotingen en/of activiteiten die door ClicPlan of zijn partners georganiseerd zijn.

Als u als gebruiker toegang wenst tot de door ClicPlan aangeboden services, dan dient u daartoe uw vrije, vrijwillige en uitdrukkelijke toestemming te verlenen door het inschrijvingsformulier in te vullen.

 1. Gebruik van de website

De gebruiker verbindt zich ertoe de website, de services en de content te gebruiken op zorgvuldige, correcte en legale manier, en verbindt zich er specifiek toe het volgende niet te doen:

 • het verwijderen, omzeilen of wijzigen van de copyrightsymbolen en de andere in de content ingebedde identificatiegegevens van de rechten van de eigenaars, alsook de technische veiligheidsvoorzieningen of elk informatiemechanisme dat de content bevat;

 • het introduceren van programma's, virussen, macro's of welk logicamiddel of logische tekenreeks die een wijziging aan de website of aan de informaticasystemen veroorzaken of kunnen veroorzaken;

 • het gebruiken of installeren van programma's of toestellen die de controles of wachtwoorden die door ClicPlan zijn ingesteld kunnen deactiveren, en het ontcijferen van wachtwoorden, systemen of algoritmes of om het even welk andere veiligheidsvoorziening van de website of van zijn gebruikers;

 • het maken van kopieën of schermafdrukken van de website zonder de uitdrukkelijke toestemming van ClicPlan

 • kopieën of versies van de website of van zijn broncode maken zonder de uitdrukkelijke toestemming van ClicPlan;

 • om het even welk gedrag vertonen dat de wetten schendt of niet ter goeder trouw is.

 1. Toegang tot de website

De gebruiker kan de website gratis en vrij gebruiken, met uitzondering van de kosten voor de aansluiting op het - door de internetaanbieder van de gebruiker aangeboden - telecommunicatienetwerk.

ClicPlan neemt geen verantwoordelijkheid op voor de levering van services door derde partijen, met inbegrip van de levering gegevensoverdracht via telecommunicatienetwerken waarvan de betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit en werking niet de verantwoordelijkheid van P(CP,CG,OF) is en die de toegang tot de website kunnen onderbreken, annuleren of onmogelijk maken wegens technische redenen of wegens overmacht.

Bovendien behoudt ClicPlan zich het recht voor naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de website te onderbreken voor veiligheidsredenen, beheersdoeleinden, onderhoudsdoeleinden, wegens stroompannes of welke andere reden ook. Als de onderbreking een definitieve aard heeft, dan zal dit worden gecommuniceerd aan de gebruikers, die in dat geval de in de verschillende services opgeslagen informatie mogelijk verliezen.

Daarom neemt ClicPlan onder geen beding verantwoordelijkheid op voor de gevolgen van eventuele onderbrekingen, want het kan de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en continuïteit van zijn website niet garanderen.

 1. Vrijwaringsclausule

ClicPlan neemt geen verantwoordelijkheid op voor enig verlies of schade aan de gebruiker als gevolg van virussen, de niet-beschikbaarheid van de website of enig ander abnormaal gedrag van de website. ClicPlan heeft alle mogelijke en meest recente veiligheidsmaatregelen genomen om een correcte werking van de website te garanderen en elk soort schade aan de gebruiker te voorkomen. Het hoofdkantoor kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de website wijzigen.

 1. Aanmelding van gebruikers

Voor de toegang en het gebruik van bepaalde gedeelten van deze website is een voorafgaande aanmelding als gebruiker vereist.

De inschrijving van minderjarige gebruikers is verboden.

Na aanmelding op onze website kunt u als gebruiker op elk moment de gegevens in uw gebruikersprofiel bekijken, bewerken of annuleren.

ClicPlan waarschuwt de gebruikers dat aanmeldingsverzoeken die op frauduleuze manier of in schending van wetten of rechten van derden zijn ingediend, geweigerd kunnen worden en dat gebruikers verwijderd kunnen worden als ze deze algemene voorwaarden of de berichten en aanmaningen die ClicPlan hen stuurt in verband met de schending van de algemene voorwaarden en normen van deze website, niet naleven.

De gebruikers zijn verantwoordelijk voor elke handeling die in hun gebruikersnaam of account wordt uitgevoerd. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en de vertrouwelijkheid van zijn of haar wachtwoord voor het account. Als er het vermoeden bestaat dat de veiligheid van het wachtwoord is aangetast, moet het wachtwoord onmiddellijk veranderd worden.

 1. Gegevensbescherming

We verbinden ons ertoe de privacy van alle personen met wie we contact hebben gehad of hebben - in het verleden, in het heden of in de toekomst - te respecteren en beschermen. In het kader van deze verbintenis proberen we duidelijke informatie te verstrekken over de gegevens die we verzamelen en groeperen en gebruiken wanneer u onze website bezoekt.

Hier leest u meer over ons privacybeleid.

 1. Links

ClicPlan wijst elke verantwoordelijkheid voor de diensten en/of informatie die via de links in onze website op andere websites aangeboden worden. ClicPlan controleert of superviseert op geen enkele manier de gekoppelde websites. De gebruikers die deze links gebruiken moeten de algemene voorwaarden van deze websites raadplegen.

 1. Intellectuele eigendom

ClicPlan is eigenaar van de teksten, afbeeldingen, logo's, symbolen, geluiden, animaties, video's, broncode en andere inhoud van deze website of heeft toestemming voor het gebruik en/of de exploitatie ervan.

De gebruikers van deze website mogen de inhoud van deze website uitsluitend reproduceren of opslaan voor persoonlijk gebruik.

Elke andere volledige of gedeeltelijke overdracht, distributie, reproductie of opslag van de inhoud van deze website is expliciet verboden, tenzij met voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van ClicPlan.

 1. Toepasselijke wetgeving en rechtsgebied

In geval van geschil met de gebruikers van de website die volgens de huidige wetgeving beschouwd worden als consumenten, zijn beide partijen onderworpen aan de rechtbanken van de woonplaats van de consument.

Rev. 2015